Культура
Адыгэ Хабзэ шIэин
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэ шIэин. Баш зыIыгъ лIыжьыр уэрамым здрикIуэм ижьрабгъумкIэ фыз гуэр щыту елъагъу. Сыту пIэрэ ищIэнур? И Iэ ижьымкIэ иIыгъ башыр Iэ сэмэгум ихьынурэ блэкIынущ, жи Хабзэм: бзылъхугъэм пщIэ
Адыгэ хабзэм иушэтынрэ изэгъэшIэнрэ ятарихъ кIэкI
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэм иушэтынрэ изэгъэшIэнрэ ятарихъ кIэкI. Адыгагъэр, Адыгэ Хабзэр нэмыкI лъэпкъхэу адыгэхэм уцогъу къафэхъугъэхэм, зекIолIхэу къахэхьагъэхэм ягъэшIэгъуапIэу, лъэпкъым осэ лыягъэ
Адыгэ Хабзэмрэ хэку къэгъэзэжьымрэ
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэмрэ – Хэку къэгъэзэжьымрэ. Дунаем изыкъуапэ горэм адыгэ нэбгырэ заулэ зэIукIагъэмэ, "Хабзэм" игугъу амышIэу, азыфагу зэныкъокъу къимытаджэу къыхэкIырэпщтын. Зэрэнафэу "хабзэр" культурэм
Адыгэ хабзэмрэ зэныкъуэкъуныгъэхэр зэрызэфIах щIыкIэхэмрэ
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэмрэ зэныкъуэкъуныгъэхэр зэрызэфIах щIыкIэхэмрэ (IуэрыIуатэм ипкъ иткIэ) ЦIыхур зыхэт жылагъуэ псэукIэр къызэзыгъэпэщыр гуп зэхэтыкIэмрэ цIыху щхьэхуэхэм я зэхущытыкIэхэмрэщ.
Адыгэ хабзэр лъэпкъым идунэе хащ
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ хабзэр лъэпкъым идунэе хащ. Хабзэм цIыфыр икъежьапI Хабзэр цIыфым къыдежьэ, цIыфыр цIыфы хъуным ар изы амал. Хэбзэ гъэуцуным дэмылэжьагъэрэ, хэбзэ гъэуцугъэм рымылэжьагъэрэ лъэпкъ щыIэп.
Адыгэ Хабзэр тхыгъэ документхэм къызэрахэщрэр
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэр тхыгъэ документхэм къызэрахэщрэр. Адыгэ лъэпкъым ыгъэцэкIэн фаеу мытхыгъэ унашъохэм хабзэкIэ яджэх. Адыгэ цIыф пэпчъ мы унашъохэм адиштэу зекIонэу щытыгъ. Адыгэ Хабзэхэр илъэсищым зэ
Адыгэр щызгъаIэрэр и Хабзэ
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэр щызгъаIэрэр и Хабзэ. Гъунцокъо Джэмаллетин Тыркуем щэпсэу. Америкэм илъэс тIокIырэ тфырэ исыгъ. КъулыкъушIагъ. "Уихабзи уибзыпхъи анахь щызехьэгъуаеу щыт къэралмэ ащыщ Америкэр. Ау щытыми, зэ
Бзылъфыгъэр Адыгэ Хабзэм изехьакIу
Культура / 20 февраль 2019
Бзылъфыгъэр Адыгэ Хабзэм изехьакIу (МэщбэшIэ Исхьакъ ироманэу "Хъан-Джэрый" техыгъ) ЩыIакIэр шъыпкъагъэ хэлъэу къэIотэгъэныр литературэм ипшъэрылъ шъхьаI. Художественнэ гущыIэмкIэ ащ уепIу,
Унагъуэ ихьа бзылъхугъэм ехьэлIа хабзэхэр
Культура / 20 февраль 2019
Бзылъхугъэ унагъуэ ихьам зырихьэу щыта хабзэхэр. Илъэс щэ бжыгъэ ипэкIэ ди хэкум щыхьэщIахэм яфIэтелъыджэу ятхыжу щытащ адыгэ бзылъхугъэхэр зэрыдахэр, абыхэм гъэсэныгъэшхуэ зэрахэлъыр, нэмы сышхуэ
Бзэр лъэпкъым итхьабз, и Хабзэ и бзыпхъ
Культура / 20 февраль 2019
Бзэр лъэпкъым итхьабз, и Хабзэ и бзыпхъ Непэ тэ, шIэныгъэлэжьхэм, анахь къыддэхъугъэмэ, зэшIохыгъэ хъугъэмэ ащыщ Адыгэ Хабзэм реджэнхэу, сабыйхэр рытпIун рыдлэжьынхэу тхылъхэр тиIэ зэрэхъугъэр. Адыгэ
ЗекIуэ хъуэхъухэмрэ шы хуэIухуэщIэ хабзэхэмрэ
Культура / 20 февраль 2019
ЗекIуэ хъуэхъухэмрэ шы хуэIухущIэ Хабзэмрэ Шыр ижь лъандэрэ адыгэм къыдогъуэгурыкIуэ. Адыгэм шым пщIэрэ гулъытэу хуищIар нэрылъагъу тщещI абы ехьэлIа лъэпкъ щIэныгъэу ди деж къэсам. Шы хуэIухуэщIэ
Ижърэ Рим ихэбзэгъэуцугъэхэмрэ "Адыгэ Хабзэмрэ"
Культура / 20 февраль 2019
Ижърэ Рим ихэбзэгъэуцугъэхэмрэ "Адыгэ Хабзэмрэ". Тумэ Рахьми 1941 илъэсым Мараш къалэ Гоксун районым ит къуаджэу Темырага къыщыхъугъ. Пэублэ еджапIэр ежь икъуаджэ, гурыт еджапIэр къалэу Мараш
Лъэпкъыр и Хабзэм щIреувэж
Культура / 20 февраль 2019
Лъэпкъыр и Хабзэм щIреувэж! ДыщIызэхуэса Iуэхум адыгэхэм я дежкIэ къыщимыгъащIэу мыхьэнэ хэха егъуэтыр. Мы утыкум япэ къихьахэм я псалъэми ар дыдэр къыхагъэщащ. Къытегъазэ гуэрэ къыхэхуэми,
Нэхъыжьым и нэмысымрэ иджырей дунеймрэ
Культура / 20 февраль 2019
Нэхъыжьым и нэмысымрэ иджырей дунеймрэ. ГъащIэм хэлъ гъэщIэгъуэнхэм ящыщ зыщ, зы Iуэхугъуэ гуэрхэр къэунэхуа къудейуэ бзэхыжу, адрейхэр илъэс бжыгъэкIи, лIэщIыгъуэ бжыгъэкIи мыкIуэдыжу
Адыгэ Хабзэм иегъэджэнкIэ учебнэ – методическэ IэпыIэгъоу згъэфедэхэрэр
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэм иегъэджэнкIэ учебнэ – методическэ IэпыIэгъоу згъэфедэхэрэр СыцIыф. Сыадыг. Сышъхьафит; Сыбзэ, сихабзэ сафит. Къуекъо Налбый СыцIыф, сыадыг, сышъхьафит тэIо. Ушъхьафитыным нахь лъэпIагъэ
Адыгэ хабзэм изэгъэшIэнрэ дунэе гъэсэныгъэм щагъэфедэрэ амал пэрытхэмрэ
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ хабзэм изэгъэшIэнрэ Дунэе гъэсэныгъэм щагъэфедэрэ амал пэрытхэмрэ Лъэпкъым ыпсэр – бзэмрэ Хабзэмрэ Адыгэ гущыIэжъ ХэткIи нафэ ныбжьыкIэмэ япIун, анахь Iоф инмэ ащыщэу зэралъытэрэр. АщкIэ апэрэ
Адыгэ хабзэмрэ адыгэ IорыIуатэмрэ.
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэмрэ адыгэ IорыIуатэмрэ. Лъэпкъым гъогууанэу къыкIугъэм, ищыIэкIэ-псэукIагъэм, идунэететыкIэ, идунэееплъыкIэ, иIогъэ-шIагъэхэм, динэу ылэжьыгъэхэм адыгэ IорыIуатэхэр яшыхьатых,
Адыгэ Хабзэр къэралыгъо еджапIэм щызэрахьэрэ пIуныгъэм изыIахь.
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэр къэралыгъо еджапIэм щызэрахьэрэ пIуныгъэм изыIахь. Адыгэ лъэпкъымкIэ Хабзэм мэхьанэу иIэм иинагъэ къэIогъуай. Лъэпкъым ифилософие, икультурэ, иIэкIоцI дунай идэхагъэ къызщылъагъорэр
Лъапсэ зиIэм шъхьапи ыгъотыщт.
Культура / 20 февраль 2019
ъапсэ зиIэм шъхьапи ыгъотыщт. Анахь лъэпкъыжъэу дунаим тетмэ ащыщэу адыгэм ылъапсэ лIэшIэгъумэ куу дэдэу ахэхьэ. Лъэпкъ тарихъым икущэрэхъ шъхьаси, къэгъази имыIэу ыпэкIэ лъэкIуатэ. Зэманым
Адыгэ къашъом къешIэкIыгъэ хабзэхэр
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ къашъом къешIэкIыгъэ хабзэхэр. Ижъырэ лъэхъанхэм къащегъэжьагъэу непэ къызнэсыгъэм адыгэхэм ясыд фэдэрэ зэхэхьэ-зэхэкIхэми япхыгъэ джэгухэр зэгъэпэшыгъэу, хэбзэ гъэнэфагъэхэр къяшIэкIыгъэх.
Адыгэ шэн-хабзэр литературэм иурокхэм колледжым зэрэщызэрагъашIэрэр
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ шэн-хабзэр литературэм иурокхэм колледжым зэрэщызэрагъашIэрэр. Адыгэ Хабзэр джэныкъо пашъхьэм щалэжьыгъэп, ащ ифаби ихьалэлыгъи лъэпкъым ихъишъэ зы lудэнакlэу хэщагъэ хъугъэ. Адыгэ Хабзэр
Эстетическая культура и эстетическое воспитание личности
Культура / 19 февраль 2019
Под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное формирование в человеке определенного эстетического отношения к действительности. В процессе воспитания происходит приобщение личности к
Уникальные рисунки Уильяма Симпсона Крымского. Черкесия.
История / Культура / Картины / 14 февраль 2019
Осенью 1855 года У. Симпсон сопровождает бывшего военного министра Англии Генри Пелэм-Клинтона 5-го герцога Ньюкасла в его поездке в Черкесию. После падения правительства лорда Абердина в январе 1855
Регистрация брака (нэчыхьытх)
Культура / 14 февраль 2019
Как стало ясно, понятие “наках” в адыгский язык вошло из арабского и, соединившись с исконно адыгским словом “тхын” (писать), образовало термин “нэчыхьытх”. И в самом деле, в прошлом брачные условия
И. Ф. Бларамберг о земледелии
Культура / 14 февраль 2019
Земледелие у черкесов весьма примитивное, так как они не удобряют землю. Весной выжигают траву на участке, который должен быть засеян; пепел в данном случае служит единственным видом удобрения; затем
Дж. Белл о сельском хозяйстве у адыгов
Культура / 14 февраль 2019
За этой долиной мы стали подниматься, проезжая негустым лесом, среди которого встречались жилища с роскошными хлебными полями; хлебные посевы на некоторых из них, так же как и в Сунджуке, достигают,
Дж. А. Лонгворт о посадки
Культура / 14 февраль 2019
Ограда вокруг участка земли является здесь единственным удостоверением на право собственности; однажды покинутый участок превращается в общественный фонд и может стать собственностью па тех же
Черноморское побережье Кавказа и его чешские поселенцы в чешских литературных источниках конца ХIХ – ХХ вв.
Культура / 13 февраль 2019
До наших дней дошло очень мало архивных материалов, повествующих о первых годах жизни чешских поселенцев, появившихся на российском Кавказе с 1870-х гг. Поэтому весьма ценными в наше время являются
Потерянный рай
Культура / 13 февраль 2019
Древние черкесские сады – одна из величайших загадок в истории Северного Кавказа. На большом пространстве, где когда-то жили адыги (черкесы), прямо в лесах то и дело попадаются многокилометровые
Черкесский сыр - Матэкъуае
Культура / 13 февраль 2019
10 л молока жирности 2,5%, 250 г сычужной массы, 250 г соли. Выход сыр —1,5 кгДля раствора: бараний сычуг, 3 литра сыворотки, 200 г солиКогда режут овцу или телку, вынимают сигуч, промывают холодной
Антитеза разумности и неразумности у адыгов
Культура / 07 февраль 2019
Позитивно оценивают все формы и проявления разума. Среди них: глубокий разум - акъыл куу, острый - акъыл жан, добродетельный - акъылыфХэ, устоявшийся - акъыл гъэтХылъа (акъыл тХыса), хорошо
Чувство меры - МАРДЭ в жизнепонимании адыгов
Культура / 07 февраль 2019
Высокая степень самовнимания и самокритичности, как мы убедились, связана с желанием правильно оценить обстановку, точно определить свои возможности и место в системе жизненных связей и отношений. В
Правильная самооценка и долг благоразумия у адыгов
Культура / 07 февраль 2019
Будучи составной частью моральной рефлексии, самооценка включается в процесс этической рационализации жизненного мира, предстает обычно в виде социальной обязанности или долга благоразумия. Благодаря
Нравственное понимание в жизни адыгов
Культура / 07 февраль 2019
Слово зэхэщ1ык1 - букв.: "различение", "разграничение" наиболее полно и точно отображает понятие "аналитический ум", способность проникнуть в сущностные свойства объекта познания. Вместе с тем и
Социализация разумности в общественном устройстве адыгов
Культура / 07 февраль 2019
Как возникает разумность? Что является ее источником, движущей силой, питательной средой? Адыгская этика дает свои, довольно оригинальные ответы на эти вопросы, что позволяет говорить о достаточно
Антитеза этикетной и неэтикетной личности у адыгов
Культура / 07 февраль 2019
Существует проверенное опытом убеждение в том, что правила хорошего тона необходимо знать и соблюдать для наилучшей самореализации, для достижения в контактах личных целей и задач. Решающее значение
Нравственная ориентация ума в понятиях черкесов
Культура / 07 февраль 2019
Слово "акъыл" - наиболее общее обозначение умственной культуры личности и общества, система принципов, умений, навыков нравственно аргументированного мышления. Показательно, что с разумом,
Об Адыгэ хабзэ
Культура / 05 февраль 2019
Если человек был слаб на язык, занимался доносительством, не оправдывал данного слова, если такому человеку раньше пробивали или прожигали шапку, то позор покрывал не только того, с кем это
Адыгэ Хабзэ в народных традициях
Культура / 05 февраль 2019
В обязанности воспитанного на принципах адыгэ хабзэ человека входило не только уважение старших, родителей, почитание женщин, внимательное отношение к детям. Помимо всего этого, такой адыг, если он
Хабзэ и традиции
Культура / 05 февраль 2019
Иногда это проистекает не от желания исказить обычаи и традиции, а от незнания их. Люди вроде бы помнят, что были какие-то обряды, ритуалы, церемониалы, но не знают, как они происходили. И тут
Адыгэ Хабзэ в быту
Культура / 05 февраль 2019
Что было в том плохого, если семейная община жила и трудилась в добром согласии, и почему более прогрессивным считалось, когда она распадалась на малые семьи и братья начинали тянуть свою лямку в
Виды приветствия в разных случаях у адыгов
Культура / 05 февраль 2019
Здороваться за руку при встречах в практику адыгов вошло, видимо, не так давно. По крайней мере старики, которым в семидесятых годах было около ста лет, свидетельствовали, что, когда мужчины
Разные виды приветствия в адыгской речи
Культура / 05 февраль 2019
Как уже отмечалось, приветствий было много, и они дифференцировались в зависимости от того, к кому были обращены. Тут нет необходимости перечислять их подряд. Приведем наиболее употребительные,
Отпускная торговля Крыма черкесов с Турцией
Культура / 04 февраль 2019
Сафьян и разные кожи. Красный, желтый, черный и белый сафьян стоят 50—60 пара за штуку, смотря по качеству. Желтые, красные и чер¬ные кожи потребляются на месте (т.е. в Крыму); большое количество их
О Народных собраниях в период военной демократии в Кабарде
Культура / 04 февраль 2019
Мы считаем, что хаса в XVI—XVIII вв. являлась сословно-представительным собранием. В дальнейшем изложении нам предстоит обосновать этот вывод. Но сейчас возникает другой вопрос: почему данная
Экономика Происшествия

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
x